Dzieci

Choć przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują możliwość dokonania podziału majątku w wyroku rozwodowym, jeżeli któryś z małżonków złoży taki wniosek, to jednak w praktyce w wyniku sprawy rozwodowej sąd dokonuje takiego podziału niezwykle rzadko.

Warunkiem jest bowiem przesłanka, iż przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu sądowym. W praktyce zaś znacznie częściej niż fakt rozkładu pożycia, czy kontaktów z dzieckiem pomiędzy małżonkami sporne pozostają kwestie finansowe – stąd też podział majątku dokonywany jest w odrębnym postępowaniu przed sądem rejonowym, dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania rozwodowego.

Leave a Reply